ประเภทข่าว event ทั้งหมด

มีทั้งหมด จำนวน 30 ข่าว


๙ ส.ค. ๖๔ การประชุมสภา อบต.นาตาล

last up date 2021-08-10 09:57:58

๙ ส.ค. ๖๔ การประชุมสภา อบต.นาตาล ..

27

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ๒๕๖๔

last up date 2021-08-10 09:36:01

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ๒๕๖๔ ..

8

มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ วัสดุเพื่อจัดทำสถานที่กักตัวประจำหมู่บ้าน

last up date 2021-08-04 09:19:49

มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ วัสดุเพื่อจัดทำสถานที่กักตัวประจำหมู่บ้าน ..

30

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ๒๕๖๔

last up date 2021-08-02 13:49:42

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ๒๕๖๔ ..

7

๓๐ ก.ค.๖๔ ออกหน่วยร่วมกับโครงการอำเภอเคลื่อนที่

last up date 2021-08-02 13:47:04

๓๐ ก.ค.๖๔ ออกหน่วยร่วมกับโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ..

24

๒๙ ก.ค. ๖๔ ตรวจการจัดการบ่อขยะ อบต.นาตาล

last up date 2021-08-02 13:41:24

๒๙ ก.ค. ๖๔ ตรวจการจัดการบ่อขยะ อบต.นาตาล ..

6

โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนบก

last up date 2021-08-02 13:38:25

โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนบก ..

6

ตรวจโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

last up date 2021-07-22 09:02:00

ตรวจโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ..

5

การฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งในองค์กร ประจำปี 2564

last up date 2021-05-13 10:20:10

การฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งในองค์กร ประจำปี 2564 ..

31

ลิงค์ลงนามถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

last up date 2021-05-03 15:20:39

ลิงค์ลงนามถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ..

23

7 วันอันตรายสงกรานต์ 2564 ระหว่าง 10-16 เม.ย.

last up date 2021-04-19 13:05:17

7 วันอันตรายสงกรานต์ 2564 ระหว่าง 10-16 เม.ย. ..

29

๘ เม.ย. ๖๔ โครงการตรวจวัดและคัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็น

last up date 2021-04-08 12:02:07

๘ เม.ย. ๖๔ โครงการตรวจวัดและคัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็น ..

32

๕ เมษายน ๖๔ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

last up date 2021-04-07 11:19:40

๕ เมษายน ๖๔ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ..

53

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ

last up date 2021-04-07 11:17:46

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ ..

26

๔-๕ เมษายน ๖๔ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ

last up date 2021-04-07 11:15:13

๔-๕ เมษายน ๖๔ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ ..

29

โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผน ฯ หมู่ที่ 1-18

last up date 2021-03-29 11:03:04

โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผน ฯ หมู่ที่ 1-18 ..

27

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

last up date 2021-03-12 10:02:54

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ..

34

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ.๑๒๒-๐๐๕ สายบ้านโนนเจริญ - บ้านดอนงิ้ว - บ้านคันพะลาน ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,

last up date 2021-02-08 16:07:02

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ.๑๒๒-๐๐๕ สายบ้านโนนเจริญ - บ้านดอนงิ้ว - บ้านคันพะลาน ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐, ..

48

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ.๑๒๒-๐๐๗ สายแยกทางหลวง ชนบทอบ.๔๐๗๖ - บ้านดอนดู่ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

last up date 2021-02-08 15:59:34

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ.๑๒๒-๐๐๗ สายแยกทางหลวง ชนบทอบ.๔๐๗๖ - บ้านดอนดู่ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..

44

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี (Pavemen in-Place Recycling) รหัสสายทาง อบ.ถ.๑๒๒-๐๐๔ สายบ้านโนนเจริญ-บ้านคันพะลาน มีพท.ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

last up date 2021-02-08 13:52:48

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี (Pavemen in-Place Recycling) รหัสสายทาง อบ.ถ.๑๒๒-๐๐๔ สายบ้านโนนเจริญ-บ้านคันพะลาน มีพท.ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..

40

๑๒ ส.ค. ๖๓ วันแม่แห่งชาติ ช่วงเช้า

last up date 2020-08-25 09:38:24

๑๒ ส.ค. ๖๓ วันแม่แห่งชาติ ช่วงเช้า ..

109

๑๒ ส.ค. ๖๓ วันแม่แห่งชาติ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ

last up date 2020-08-25 09:35:02

๑๒ ส.ค. ๖๓ วันแม่แห่งชาติ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ ..

119

โครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาทำดีเพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น

last up date 2020-08-25 09:31:41

โครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาทำดีเพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ..

178

โครงการราษฏอาสาป้องกันภัยยาเสพติด

last up date 2020-08-25 09:28:30

โครงการราษฏอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ..

97

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ

last up date 2020-08-25 09:25:25

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ ..

102

ประชุมคณะกรรมแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

last up date 2020-08-25 09:21:02

ประชุมคณะกรรมแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ..

87

๒๘ ตุลาคม ๖๒ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

last up date 2020-08-16 11:47:19

๒๘ ตุลาคม ๖๒ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ..

93

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

last up date 2017-12-26 10:26:39

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ..

771

การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

last up date 2021-05-13 10:18:29

การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ..

289

กิจกรรมต่างๆ ของอบต.นาตาล

last up date 2020-08-16 15:59:19

กิจกรรมต่างๆ ของอบต.นาตาล ..

293