ประเภทข่าว event ทั้งหมด

มีทั้งหมด จำนวน 32 ข่าว


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

last up date 2021-09-30 14:43:56

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ..

15

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี๒๕๖๔

last up date 2021-09-29 10:51:35

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี๒๕๖๔ ..

12

๙ ส.ค. ๖๔ การประชุมสภา อบต.นาตาล

last up date 2021-08-10 09:57:58

๙ ส.ค. ๖๔ การประชุมสภา อบต.นาตาล ..

44

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ๒๕๖๔

last up date 2021-08-10 09:36:01

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ๒๕๖๔ ..

26

มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ วัสดุเพื่อจัดทำสถานที่กักตัวประจำหมู่บ้าน

last up date 2021-08-04 09:19:49

มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ วัสดุเพื่อจัดทำสถานที่กักตัวประจำหมู่บ้าน ..

47

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ๒๕๖๔

last up date 2021-08-02 13:49:42

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ๒๕๖๔ ..

25

๓๐ ก.ค.๖๔ ออกหน่วยร่วมกับโครงการอำเภอเคลื่อนที่

last up date 2021-08-02 13:47:04

๓๐ ก.ค.๖๔ ออกหน่วยร่วมกับโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ..

39

๒๙ ก.ค. ๖๔ ตรวจการจัดการบ่อขยะ อบต.นาตาล

last up date 2021-08-02 13:41:24

๒๙ ก.ค. ๖๔ ตรวจการจัดการบ่อขยะ อบต.นาตาล ..

21

โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนบก

last up date 2021-08-02 13:38:25

โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนบก ..

21

ตรวจโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

last up date 2021-07-22 09:02:00

ตรวจโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ..

18

การฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งในองค์กร ประจำปี 2564

last up date 2021-05-13 10:20:10

การฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งในองค์กร ประจำปี 2564 ..

49

ลิงค์ลงนามถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

last up date 2021-05-03 15:20:39

ลิงค์ลงนามถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ..

36

7 วันอันตรายสงกรานต์ 2564 ระหว่าง 10-16 เม.ย.

last up date 2021-04-19 13:05:17

7 วันอันตรายสงกรานต์ 2564 ระหว่าง 10-16 เม.ย. ..

44

๘ เม.ย. ๖๔ โครงการตรวจวัดและคัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็น

last up date 2021-04-08 12:02:07

๘ เม.ย. ๖๔ โครงการตรวจวัดและคัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็น ..

46

๕ เมษายน ๖๔ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

last up date 2021-04-07 11:19:40

๕ เมษายน ๖๔ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ..

82

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ

last up date 2021-04-07 11:17:46

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ ..

39

๔-๕ เมษายน ๖๔ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ

last up date 2021-04-07 11:15:13

๔-๕ เมษายน ๖๔ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ ..

41

โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผน ฯ หมู่ที่ 1-18

last up date 2021-03-29 11:03:04

โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผน ฯ หมู่ที่ 1-18 ..

41

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

last up date 2021-03-12 10:02:54

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ..

48

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ.๑๒๒-๐๐๕ สายบ้านโนนเจริญ - บ้านดอนงิ้ว - บ้านคันพะลาน ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,

last up date 2021-02-08 16:07:02

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ.๑๒๒-๐๐๕ สายบ้านโนนเจริญ - บ้านดอนงิ้ว - บ้านคันพะลาน ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐, ..

61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ.๑๒๒-๐๐๗ สายแยกทางหลวง ชนบทอบ.๔๐๗๖ - บ้านดอนดู่ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

last up date 2021-02-08 15:59:34

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ.๑๒๒-๐๐๗ สายแยกทางหลวง ชนบทอบ.๔๐๗๖ - บ้านดอนดู่ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..

61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี (Pavemen in-Place Recycling) รหัสสายทาง อบ.ถ.๑๒๒-๐๐๔ สายบ้านโนนเจริญ-บ้านคันพะลาน มีพท.ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

last up date 2021-02-08 13:52:48

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี (Pavemen in-Place Recycling) รหัสสายทาง อบ.ถ.๑๒๒-๐๐๔ สายบ้านโนนเจริญ-บ้านคันพะลาน มีพท.ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..

55

๑๒ ส.ค. ๖๓ วันแม่แห่งชาติ ช่วงเช้า

last up date 2020-08-25 09:38:24

๑๒ ส.ค. ๖๓ วันแม่แห่งชาติ ช่วงเช้า ..

125

๑๒ ส.ค. ๖๓ วันแม่แห่งชาติ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ

last up date 2020-08-25 09:35:02

๑๒ ส.ค. ๖๓ วันแม่แห่งชาติ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ ..

141

โครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาทำดีเพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น

last up date 2020-08-25 09:31:41

โครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาทำดีเพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ..

202

โครงการราษฏอาสาป้องกันภัยยาเสพติด

last up date 2020-08-25 09:28:30

โครงการราษฏอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ..

112

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ

last up date 2020-08-25 09:25:25

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ ..

114

ประชุมคณะกรรมแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

last up date 2020-08-25 09:21:02

ประชุมคณะกรรมแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ..

99

๒๘ ตุลาคม ๖๒ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

last up date 2020-08-16 11:47:19

๒๘ ตุลาคม ๖๒ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ..

105

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

last up date 2017-12-26 10:26:39

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ..

790

การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

last up date 2021-05-13 10:18:29

การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ..

302

กิจกรรมต่างๆ ของอบต.นาตาล

last up date 2020-08-16 15:59:19

กิจกรรมต่างๆ ของอบต.นาตาล ..

312