ประเภทข่าว info ทั้งหมด

มีทั้งหมด จำนวน 29 ข่าว


ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019

last up date 2020-02-17 16:04:12

ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ..

1

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

last up date 2019-10-10 15:29:25

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๒ ..

35

#แจ้งประชาสัมพันธ์การพองยางห้วยกระจีน บ้านนาตาล##

last up date 2019-09-20 16:04:47

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้รับแจ้งจากโครงการชลประทานอุบลราชธานี ว่าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงที่ ๖ จะดำเนินการพองยางของฝายยางในเขตรับผิดชอบ โดยจะดำเนินการพองยาง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป หากมีมรสุม ฝ่ายฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน ..

33

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16 /2562

last up date 2019-09-09 12:05:41

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16 /2562 ..

28

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย

last up date 2019-07-08 10:43:06

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฏหมายแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๘.๓o-๑๒.oo น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ..

39


โครงการรากวัฒนธรรม

last up date 2019-06-10 09:22:02

โครงการรากวัฒนธรรม ..

21

การผลิตข้าวและการแปรรูปข้าว(ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ)

last up date 2019-06-10 09:19:28

การผลิตข้าวและการแปรรูปข้าว(ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ ..

34

ข่าวประชาสัมพันธ์ยกเลิกทำบุญตักบาตร วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑

last up date 2019-06-10 09:16:50

ข่าวประชาสัมพันธ์ยกเลิกทำบุญตักบาตร วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ..

21

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

last up date 2019-06-07 10:51:01

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ..

21

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พ.ศ.๒๕๖๑

last up date 2019-06-07 10:42:07

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พ.ศ.๒๕๖๑ ..

20

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่๑)

last up date 2019-06-07 10:42:31

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่๑) ..

18

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่องการใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗

last up date 2019-06-07 10:42:53

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ..

38

ประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/2562

last up date 2018-10-17 11:43:54

ประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/2562 ..

79

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอต่อโครงการ ปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

last up date 2018-09-24 08:45:16

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอต่อโครงการ ปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ..

67

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

last up date 2018-06-26 11:15:30

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ..

117

ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการยุบยางของฝายยางห้วยกระจีน

last up date 2018-06-08 11:58:14

ขอแจ้งกำหนดการยุบยางของฝ่ายห้วยกระจีนในวันที่ ๘-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.oo น. เป็นต้นไป ..

65

ประชาสัมพันธ์ ลดการใช้ถุงพลาสติก

last up date 2018-06-15 10:11:05

ประชาสัมพันธ์ ลดการใช้ถุงพลาสติก ..

1027

ประชาสัมพันธ์ ภัยจากโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

last up date 2018-04-10 14:41:13

ประชาสัมพันธ์ ภัยจากโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ..

554

ประกาศเตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า

last up date 2018-03-22 10:28:06

ประกาศเตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า ..

176

ขอเชิญร่วมโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”

last up date 2018-03-22 10:27:21

ขอเชิญร่วมโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” ..

105

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

last up date 2017-12-26 10:27:54

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ..

201

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่อง เผยแพร่แนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

last up date 2017-10-25 11:22:12

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่อง เผยแพร่แนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ..

54

ประชาสัมพันธ์ การส่งมอบงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 13,14,15

last up date 2017-10-05 16:00:21

ประชาสัมพันธ์ การส่งมอบงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 13,14,15 ..

52

แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 6

last up date 2017-09-26 14:29:32

แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 6 ..

87

แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 11

last up date 2017-09-26 14:29:42

แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 11 ..

231


แจ้งกำหนดการยุบยางของฝายห้วยกระจีน

last up date 2017-05-30 13:51:54

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัษาที่ ๖ โครงการชลประทานอุบลราชธานี แจ้งการยุบยางฝายยางห้วยกระจีน ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ต้นฤดูฝน และมีฝนตกในพื้นที่บริเวณด้านหน้าฝายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำหน้าฝายยางมีระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสียหายของฝายยางห้วยกระจีน "ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ มีความจำเป็นต้ ..

68

ข่าวประชาสัมพันธ์

last up date 2016-05-31 03:40:28

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ..

100