ประเภทข่าว news ทั้งหมด

มีทั้งหมด จำนวน 30 ข่าว


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

last up date 2020-08-16 13:00:42

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ..

37

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

last up date 2020-08-16 12:53:03

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ..

35

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

last up date 2020-08-16 11:53:13

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ..

28

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

last up date 2020-08-14 14:24:10

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ..

43

ประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/2562

last up date 2018-12-11 13:32:32

ประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/2562 ..

171

ประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/2562

last up date 2018-10-17 11:42:16

ประชาสัมพันธ์ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/2562 ..

268

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

last up date 2018-06-01 09:41:10

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ..

412

ขอเชิญร่วมเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔

last up date 2018-03-08 11:06:15

ขอเชิญร่วมเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ ..

1206

ขอเชิญร่วมเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕

last up date 2018-03-07 15:46:00

ขอเชิญร่วมเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ..

146

ขอเชิญร่วมเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ จำนวน ๒ โครงการ

last up date 2018-02-26 16:29:52

ขอเชิญร่วมเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ..

381

ขอเชิญร่วมเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ จำนวน ๔ โครงการ

last up date 2018-02-15 15:23:03

ขอเชิญร่วมเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ จำนวน ๔ โครงการ ..

301

ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา

last up date 2018-01-08 14:03:59

ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา ..

169

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๖ รายการ

last up date 2017-12-20 14:09:35

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๖ รายการ ..

110

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

last up date 2017-11-17 17:08:30

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ..

166

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๕ รายการ

last up date 2017-11-17 11:28:22

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๕ รายการ ..

183

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๗ รายการ

last up date 2017-11-17 09:20:35

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๗ รายการ ..

108

ขอเชิญ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนชายแดนบ้านปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี

last up date 2017-11-01 11:54:04

ขอเชิญ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนชายแดนบ้านปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี ..

146

ขอเชิญร่วมเสนอราคา โครงการจัดซื้อผ้าเต็นท์ทรงโค้ง

last up date 2017-09-19 10:40:02

ขอเชิญร่วมเสนอราคา โครงการจัดซื้อผ้าเต็นท์ทรงโค้ง ..

134

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

last up date 2017-09-01 11:06:17

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ..

118

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

last up date 2017-08-31 15:16:21

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ..

184

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ภายใน อบต.นาตาล

last up date 2017-08-31 15:16:43

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ภายใน อบต.นาตาล ..

264

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย

last up date 2017-08-15 10:15:55

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย ..

121

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบราคาได้

last up date 2017-08-15 10:10:49

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบราคาได้ ..

119

ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา

last up date 2017-07-24 13:57:50

ขอเชิยเข้าร่วมเสนอราคา และขอรับแบบและในเสนอราคาได้ที่ อบต.นาตาล ในวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2560 ..

112

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

last up date 2017-06-26 10:07:09

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ..

112

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

last up date 2017-06-26 10:03:58

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ..

111

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลร่วมกับอำเภอนาตาล ขอเชิญร่วม งานพาแลง หาดชมดาว แก่งหินงาม วันที่ 11 มีนาคม 2560

last up date 2017-06-20 11:54:02

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลร่วมกับอำเภอนาตาล ขอเชิญร่วม งานพาแลง หาดชมดาว แก่งหินงาม วันที่ 11 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณ หาดชมดาวแก่งหินงาม ร่วมรับประทานอาหารและชมกิจกรรมบันเทิง อาทิเช่น รำวงย้อนยุค การแสดงดนตรีสด ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ องค์การบริหา ..

134

ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐

last up date 2017-06-20 11:58:28

การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐ ..

139

อัพเด็ทข้อมูล เจ้าหน้าที่ของ อบต.นาตาล

last up date 2016-06-08 05:53:29

อัพเด็ทข้อมูล เจ้าหน้าที่ของ อบต.นาตาล ..

180

เว็บไซต์ใหม่ www.natanubon.go.th

last up date 2016-05-31 03:37:01

เว็บไซต์ใหม่ www.natanubon.go.th ..

202