ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล