ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบราคาได้

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล  ำด้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาตามโครงการมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่นตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) โดยกำหนดให้ยื่นเสนอราคาในวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2560 จำนวน 15 โครงการ ผลการดำเนินการจัดซื้่อจัดจ้างตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้ ให้ผู้สอบราคาได้และถูกคัดเลือกให้เข้าทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลต่อไป

ประกาศ  เอกสารแนบท้่าย1อกสารแนบท้่าย2 เอกสารแนบท้่าย3 เอกสารแนบท้่าย4 เอกสารแนบท้่าย5