๔-๕ เมษายน ๖๔ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ

เมื่อวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ปกรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมช้างน้อยเขื่ยนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี