โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ

๔ เมษายน ๒๕๖๔ พิธีเปิดการอบรม รับฟังบรรยายพิเศษ จากท่าน สำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อ บทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
พระราชบัญญะพัติกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับใหม่) พ.ศ.๒๕๖๒
ณ ห้องประชุทช้างน้อยเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี