๕ เมษายน ๖๔ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

เข้ารับฟังการบรรยาย ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี