๘ เม.ย. ๖๔ โครงการตรวจวัดและคัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็น

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้จัดทำ "โครงการตรวจวัดและคัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็น ในกลุ่มผู้สูงอายุและประะชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล