7 วันอันตรายสงกรานต์ 2564 ระหว่าง 10-16 เม.ย.

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ เมษายน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและให้บริการประชาชน