ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการซ่อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 18 บ้านโนนเจริญ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

จึงขอเรียนเชิญให้ ห้างฯ/ร้าน ที่มีความสนใจติดต่อขอรับแบบและใบเสนอราคาได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ตั้งแต่วันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 และจัดทำใบเสนอราคาเข้ามาเพื่อเปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ที่มีคุณสมบัติและเสนอราคาที่เหมาะสมเพื่อเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง

เอกสาร