การฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งในองค์กร ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลจัดการฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งในองค์กร ประจำปี 2564