แจ้งมติการประชุม เรื่อง บัญชีเห็นชอบจ้างและแต่งตั้งพนักงานจ้างจากผู้ที่ได้รับการเลือกสรร

แจ้งมติการประชุม เรื่อง บัญชีเห็นชอบจ้างและแต่งตั้งพนักงานจ้างจากผู้ที่ได้รับการเลือกสรร

ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราาชธานี (ก.อบต.จังหวัด) ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ /2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2663 เห็นชอบ การจ้างและแต่งตั้งพนักงานจ้างจากผู้ที่ได้รับการเลือกสรร จำนวน 4 ราย 

รายละเอียดตามเอกสารที่ปรากฎ

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ