๑๘ พ.ค. ๖๔ มอบสวัสดิการผู้ประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย)

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศภาคม ๒๕๖๔ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล อำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี มอบสวัสดิการ ให้แก่สมาชิกผู้ประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล