ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา

 กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่มกราคม  30 เมษายน ของทุกปี

ภาษีป้าย กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม  31 มีนาคม ของทุกปี

ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีสองตัว นี้เก็บโดย อบต./เทศบาล คุณไม่ต้องทำอะไร เมื่อถึงเวลาจะมีเจ้าหน้าที่มาติดต่อ คำนวณ และให้ไปยื่นแบบเพื่อชำระภาษี
1. ภาษีป้าย ให้คำนวณ กว้างxยาว 
1.1 ภาษีขั้นต่ำ 200 บาท
1.2 ป้ายภาษาไทยล้วน 3 บาท/500 ตารางเซ็นติเมตร
1.3 ป้ายภาษาไทย ปนภาษาต่างประเทศ 20บาท/500 ตร.ซม.
1.4 ป้ายภาษาต่างประเทศล้วน 40บาท/500ตร.ซม.

ภาษีป้าย

2. ชำระเงินในวันยื่นแบบแสดงรายการ หรือจะชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินก็ได้

เงินเพิ่มและค่าภาษีค้าง ชำระ
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการก่อนกำหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ต้องเสีย เว้นแต่ยื่นแบบแสดงรายการก่อนที่พนักงานจะแจ้งถึงการละเว้นนั้น จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่ม
2. ยื่นแบบไม่ถูกต้อง ต้องทำให้ค่าภาษีลดน้อยลงจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่ม
3. ไม่ชำระค่าภาษีป้ายภายในกำหนดให้เสียเงินเพื่มร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจำนวนเงินค่าภาษีที่จะต้องเสีย