ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ภายใน อบต.นาตาล

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จึงขอเรียนเชิญให้ทางห้างฯ/ร้าน ที่มีความสนใจติดต่อขอรับแบบและใบเสนอราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และจัดทำในเสนอราคาเข้ามาเพื่อเปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้รับจ้าง/ผู้ขายที่มีคุณสมบัติและเสนอราคาที่เหมาะสมเพื่อเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง

เอกสารแนบ หนังสือขอเชิญเจ้าร่วมเสนอราคา  แบบ ปร.๔  แบบ ปร.๕