ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จึงขอเรียนเชิญให้ทางห้างฯ/ร้าน ที่มีความสนใจติดต่อขอรับแบบและใบเสนอราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และจัดทำในเสนอราคาเข้ามาเพื่อเปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้รับจ้าง/ผู้ขายที่มีคุณสมบัติและเสนอราคาที่เหมาะสมเพื่อเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง

เอกสารแนบ หนังสือขอเชิญเจ้าร่วมเสนอราคา  แบบ ปร.๔  แบบ ปร.๕