๒๙ ก.ค. ๖๔ ตรวจการจัดการบ่อขยะ อบต.นาตาล

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด และหัวหน้าป้องกันฯ ลงพื้นที่บ่อกำจัดขยะ เพื่อหาแนวทางการจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นในเขตตำบลนาตาล