๓๐ ก.ค.๖๔ ออกหน่วยร่วมกับโครงการอำเภอเคลื่อนที่

๓๐ ก.ค.๖๔ ออกหน่วยร่วมกับโครงการอำเภอเคลื่อนที่