๙ ส.ค. ๖๔ การประชุมสภา อบต.นาตาล

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล