ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี


เอกสารแนบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ  แบบ ปร.๔  แบบ ปร.๕