การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี๒๕๖๔ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล