ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล (ผ.ถ.4/4, ผ.ถ.4/5)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/4)

และ
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล (ผ.ถ.4/5)