ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล (ส.ถ.4/4, ส.ถ.4/5)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ.4/4)

และ

เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล (ส.ถ.4/5)