ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกท่าน ยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกท่าน ยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลาดังนี้

ภาษีป้าย

‐ เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ของทุกปี หรือภายใน 15 วัน

นับแต่วันที่ติดตั้ง เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ เครื่องหมายหรือขนาดป้าย / ชำระค่าภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีป้ายคิดเป็นรายปี อัตราภาษีป้ายขั้นต่ำ 200 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

‒ อบต.นาตาล ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง /อัตราภาษีที่จัดเก็บ ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

‒ อบต.นาตาล แจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี

‒ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี มาชำระภาษี ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ

ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตฯ

ได้ตลอดทั้งปี

หรือก่อนใบอนุญาตฯ หมดอายุ