แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 11

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ 11 ตามบันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 213/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ครบกำหนดวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นั้น
บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ จุดที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านดอนนาม่อง ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารแนบท้าย หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง