ประชาสัมพันธ์ การส่งมอบงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 13,14,15

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลได้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 13,14,15 นั้น บัดนี้ หจก.บี-บี ไผ่เงินได้ดำเนินการตามโครงการเป็นที่เรียบร้อยและแจ้งให้องค์การบริหารทราบเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป ่จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

หนังสือ ขอส่งมอบงาน หมู่ที่ 13 ขอส่งมอบงาน หมู่ที่ 14  ขอส่งมอบงาน หมู่ที่ 15