การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต