ขอเชิญ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนชายแดนบ้านปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนชายแดนบ้านปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี

ในเขตท้องที่ตำบลกองโพน ตำบลพะลาน ตำบลพังเคน และตำบลนาตาล อำเภอนาตาล

วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

www.paksaeng-urbanplan.com