ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๕ รายการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังต่อไปนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาสะตัง - บ้านนากลาง - บ้านนาคอม ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารแนบ

๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาสะตัง - บ้านดอนดู่ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารแนบ

๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนตาล - บ้านนานคร - บ้านนาสะตัง ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารแนบ

๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ บ้านนานคร - สำนักงานสาธารณสุข ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารแนบ

๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนงาม ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารแนบ

จึงขอเรียนเชิญให้ทางห้างฯ/ร้าน ที่มีความสนใจติดต่อขอรับแบบและใบเสนอราคาได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และจัดทำใบเสนอราคาเข้ามาเพื่อเปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ที่มีคุณสมบัติและเสนอราคาที่เหมาะสมเพื่อเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง

หนังสือราชการ