ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ตามรายการดังนี้

๑. สำรวจข้อมูลที่ดิน  ตามแบบ  ผท.๑     เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

๒. สำรวจข้อมูลโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ตามแบบ ผท.๒     เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท

๓. สำรวจข้อมูลป้ายและใบอนุญาตฯ ตามแบบ ผท.๓     เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

๔. จัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนคุมทรัยพ์สิน ผท.๔     เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๕. จัดทำและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนคุมทรัพย์สิน ผท.๕     เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๖. ถ่ายภาพโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง (เฉพาะบ้านเรือน)     เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐ บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จึงขอเรียนเชิญให้ทางห้าง/ร้าน ที่มีความสนใจติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล  ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และจัดทำใบเสนอราคาเข้ามาเปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้รับจ้าง ที่มีคุณสมบัติและเสนอราคาที่เหมาะสม เพื่อเข้ามาทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง

เอกสารแนบ   ประกาศราคากลาง