ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๖ รายการ

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังต่อไปนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ - โคกดอนหวาย ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  เอกสารแนบ

๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคันพะลาน - บ้านโนนบก ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  เอกสารแนบ

๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๑๕ (เส้นคลองน้ำ) ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  เอกสารแนบ

๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๑๕ - ปากห้วยกระจีน ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  เอกสารแนบ

๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนงิ้ว - คุ้มโศกลึก ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  เอกสารแนบ

๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ดงไพทับ - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  เอกสารแนบ

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จึงขอเรียนเชิญให้ทางห้างฯ / ร้าน ที่มีความสนใจ ติดต่อขอรับแบบและใบเสนอราคาได้ที่อง๕์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ และจัดทำใบเสนอราคาเข้ามาเพื่อเปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ที่มีคุณสมบัติและเสนอราคาที่เหมาะสมเพื่อเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เอกสารแนบ