ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.นาตาลจะรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งภายในของ อบต.นาตาล และ ของภายนอกให้ประชาชนได้รับทราบ สามารถติดตามได้ที่ www.natanubon.go.th