ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

คุณสมัตรผู้สมัคร

- มีสัญชาติไทย

- อายุไม่ต่ำกว่า ๗ ปีบริบูรณ์

- มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลนาตาล

- มีจิตอาสา

หลักฐานในการสมัคร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

- ใบสมัคร (กรณีที่ผู้สมัครอายุน้อยกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามในใบสมัคร)

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ใบสมัครและใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัว