ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา

 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ชำระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

 กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่มกราคม  30 เมษายน ของทุกปี

บุคคลที่ เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจำนวนที่ดินเดิมมีการเปลี่ยนแปลง โดยการโอนขาย เพิ่มลด หรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ ภายใน 30 วัน

ภาษีป้าย กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม  31 มีนาคม ของทุกปี

ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีสองตัว นี้เก็บโดย อบต./เทศบาล คุณไม่ต้องทำอะไร เมื่อถึงเวลาจะมีเจ้าหน้าที่มาติดต่อ คำนวณ และให้ไปยื่นแบบเพื่อชำระภาษี
1. ภาษีป้าย ให้คำนวณ กว้างxยาว 
1.1 ภาษีขั้นต่ำ 200 บาท
1.2 ป้ายภาษาไทยล้วน 3 บาท/500 ตารางเซ็นติเมตร
1.3 ป้ายภาษาไทย ปนภาษาต่างประเทศ 20บาท/500 ตร.ซม.
1.4 ป้ายภาษาต่างประเทศล้วน 40บาท/500ตร.ซม.

ภาษีป้าย


2. ชำระเงินในวันยื่นแบบแสดงรายการ หรือจะชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินก็ได้

เงินเพิ่มและค่าภาษีค้าง ชำระ
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการก่อนกำหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ต้องเสีย เว้นแต่ยื่นแบบแสดงรายการก่อนที่พนักงานจะแจ้งถึงการละเว้นนั้น จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่ม
2. ยื่นแบบไม่ถูกต้อง ต้องทำให้ค่าภาษีลดน้อยลงจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่ม
3. ไม่ชำระค่าภาษีป้ายภายในกำหนดให้เสียเงินเพื่มร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจำนวนเงินค่าภาษีที่จะต้องเสีย