ขอเชิญร่วมเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ จำนวน ๔ โครงการ

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังต่อไปนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนตาล ตำบลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารแนบ

๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หินดานโง๊ะ-วัดโนนเจริญ ตำบลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารแนบ

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก ตำบลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารแนบ

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านนาคอม ตำบลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารแนบ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จึงขอเรียนเชิญให้ทางห้างฯ/ร้าน ที่มีความสนใจ ติดต่อขอรับแบบและใบเสนอราคาได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และจัดทำใบเสนอราคมเข้ามาเพื่อเปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ที่มีคุณสมบัติและเสนอราคาที่เหมาะสมเพื่อเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา