ขอเชิญร่วมเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ จำนวน ๒ โครงการ

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านนานคร ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านโนนงาม ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จึงขอเรียนเชิญให้ทางห้างฯ/ร้าน ที่มีความสนใจติดต่อขอรับแบบและใบเสนอราคาได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และจัดทำใบเสนอราคาเข้ามาเพื่อเปรียบเทียบและคัดเลือกผู้รับจ้าง / ผู้ขาย ที่มีคุณสมบัติและเสนอราคาที่เหมาะสมเพื่อเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง

เอกสารแนบ หนังสือขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา   เอกสารประกอบโครงการ ม.๑๖ เอกสารประกอบโครงการ ม.๑๗