ขอเชิญร่วมเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนบก ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมเสนอราค   เอกสารประกอบโครงการ