ขอเชิญร่วมเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนดู่ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จึงขอเรียนเชิญให้ทางห้างฯ/ร้าน ที่มีความสนใจติดต่อขอรับแบบและใบเสนอราคาได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และจัดทำใบเสนอราคาเข้ามาเพื่อเปรียบเทียบและคัดเลือกผู้รับจ้าง / ผู้ขาย ที่มีคุณสมบัติและเสนอราคาที่เหมาะสมเพื่อเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง

เอกสารแนบ หนังสือขอเชิญเข้าร่วมเสนอราค   เอกสารประกอบโครงการ