ประกาศเตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า

ประกาศเตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า 
เนื่องจากมีรายงานพบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงระหว่างสัตว์และคน เมื่อแสดงอาการแล้วจะเสียชีวิตทุกราย จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวัง และดำเนินการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า