ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

*ข่าวประชาสัมพันธ์*

           งานรักษาความสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะ   โดยมีสีเฉพาะสำหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท

1) สีน้ำเงิน สำหรับมูลฝอยทั่วไป

2) สีเขียว สำหรับมูลฝอยอินทรีย์

3) สีเหลือง สำหรับมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่

4) สีส้ม สำหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ฯลฯ