ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการยุบยางของฝายยางห้วยกระจีน

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ขอแจ้งให้ทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ในขณะที่มีการยุบยางลงจะมีปริมาณน้ำกักเก็บด้านหน้าตัวยางไหลไปลงด้านท้ายอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงขอให้พิจารณาเก็บหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆที่อยู่ในลำน้ำทั้งด้านหน้าและด้านท้ายฝายยางขึ้นสู่ที่สูง เพื่อลดความเสียหายของทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้หากในช่วงกลาง-ปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ระดับน้ำหน้าฝ่ายยางมีระดับต่ำ รวมถึงไม่มีฝนตกในพื้นที่และมีความจำเป็นที่ต้องใช้น้ำจากหน้าฝ่ายยาง ฝ่ายฯจะพิจารณาพองยางตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำด้านฝ่ายยางเป็นหลักและจะได้แจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป