ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2540 กำหนดสิทธิของประชาชนในการได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการพร้อมกับการกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน โดย คณะรัฐมนตรี และ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีมติ กฎกระทรวง และ ประกาศคณะกรรมการฯ เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (กระทรวง กรม, จังหวัด อำเภอ) และหน่วยงานอื่นที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยกำหนดให้หน่วยงานจะต้องจัดให้มีสถานที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก

วัตถุประสงค์
    1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
    2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่สาธารณชนในเรื่องสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
    3. รวบรวม จัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
    กำหนดให้เป็นระบบสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    4. ให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน