ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอต่อโครงการ ปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอต่อโครงการ ปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)
งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงข่ายสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี - สาละวัน)
ในวันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo - ๑๒.oo น. ณ หอประชุมอำเภอนาตาล ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี