ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐

การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐
๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบระหว่างวันที่ ๔ มกราคม -๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒. ภาษีป้าย ยื่นแบบระหว่างวันที่ ๔ มกราคม -๓๑ มีนาคม ๒๕ู๖๐
๓. ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบระหว่างวันที่ ๔ มกราคม -๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
๔. ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ได้ตอลดทั้งปีหรือก่อนใบอนุญาตจะหมดอายุ