ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่องการใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗


การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗


แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘