๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑