การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓