๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔ การประชาคมชุมชน การจัดทำระบบน้ำเพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ ๗ อุบลราชธานี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชาคม เรื่องการจัดทำระบบน้ำเพื่อการเกษตร ณ ศาลาบ้านนาตาล