เอกสารดาวน์โหลด


คู่มือสำหรับประชาชน

การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล       

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล     

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์        

การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  

การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    

การรับชำระภาษีป้าย    

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ